Miljö- och kvalitetspolicy

På Winn Marketing arbetar vi kontinuerligt för att förbättra miljön, och då avseende både miljön runtomkring oss samt vår egen arbetsmiljö. Våra mål och vårt arbetssätt finns dokumenterat i vår Miljö- och kvalitetspolicy.

WINN MARKETING AB är ett agenturföretag som importerar och distribuerar ismaskiner, pistmaskiner, kompakttraktorer (redskapsbärare) samt eldrivna arbetsfordon.
Winn Marketing AB är en lärande organisation som genomsyras av ett offensivt kvalitets- och miljöarbete, där kunden och miljön alltid sätts i centrum. 

Den största miljöpåverkan kommer från in- och uttransporter.  Dessutom påverkas miljön vid användning av dessa maskiner. Winn Marketing AB kan genom aktiv leverantörspåverkan och utbildning indirekt påverka miljöbelastningen vid val av transporter och vid användning av maskiner. Målsättningen skall vara att göra rätt från början så att vi ständigt minskar våra felkostnader, reklamationer och miljöpåverkan.

Vårt kvalitetslöfte

Vårt ledningssystem ska praktiseras inom alla funktioner i verksamheten och vara ett aktivt verktyg i arbetet för att uppnå förbättrade och effektivare processer, alltid med kunden och miljön i centrum.

Vi ska genom en ständig dialog ställa miljö- och kvalitetskrav på våra affärspartners och på oss själva.

Vi ska i vår verksamhet, där så är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt, ta hänsyn till miljö och kvalitet och på så sätt skapa en grund för ett förebyggande miljö- och kvalitetsarbete.

Vi ska hela tiden öka kompetensen och engagemanget hos våra anställda.

Vi ska använda våra naturresurser med omsorg samt sträva efter att följa kretsloppsprincipens fyra systemvillkor.

Vi ska fortlöpande förbättra oss och se myndigheternas lagar och förordningar samt övriga krav som vi berörs av som en miniminivå.

Denna miljö- och kvalitetspolicy gäller för Winn Marketing AB som medlem i
Västerslätts Miljö- och Kvalitetsgrupp

Integritetspolicy

Denna webbsida använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder “cookies”, dvs textfiler som placeras i er dator för att kunna analysera hur användare använder webbsidan.

Informationen som genereras av sådan cookie genom er användning av webbsidan (inklusive er IP-adress) kommer att vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i U.S.A. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera er användning av webbsidan, sammanställa rapporter av aktiviteter på webbsidan för den som innehar webbsidan och tillhandahålla andra tjänster i samband med aktiviteter på webbsidan och användning av Internet.

Google kan också överföra denna information till tredje parter om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman er IP-adress med annan data som Google innehar. Ni kan neka användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på er webbläsare, men vänligen observera att om ni gör detta kan det hända att ni inte har möjlighet att använda webbsidans funktionalitet fullt ut. Genom att använda denna webbsida, samtycker ni till att Google behandlar era personuppgifter på det sätt och för de syften som beskrivs ovan.